Verzuim en verlof

Onderwijstijd is een kostbaar goed. Schoolverzuim moet dan ook zo veel mogelijk worden vermeden. Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim die niet acceptabel is.

Wanneer er sprake is van een te hoog ongeoorloofd schoolverzuim dan neemt de directie contact op met de ouders. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Er bestaat ook geoorloofd schoolverzuim. Als uw kind ziek is kan het natuurlijk niet naar school. U moet dan wel de school tussen 8.00 en 8.20 uur informeren. Dat kan telefonisch via 020-6319882. Mocht u er telefonisch niet doorheen komen in de ochtend, stuur dan de leerkracht een Parro-bericht. 

U kunt bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder worden verstaan: huwelijken, begrafenissen bijzondere verjaardagen van opa of oma, etc. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar. U vindt het verlofformulier elders op de site onder documenten. 

Voor feesten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging moet u minimaal 2 dagen van te voren verlof aanvragen. Voor dit soort feesten hebt u recht op één dag.